nàng dâu cha chồngThẩm quyền thanh lý tài sản doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

nàngdâuchachồngThẩmquyềnthanhlýtàisảndoanhnghiệp100%vốnnhànước:Doa

Doanh nghiệp Nhà nước là gì ? Thẩm quyền thanh lý tài sản doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước ?

Doanh nghiệp Nhà nước ( doanh nghiệp có 100 % vốn Nhà nước ) là một trong những mô hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp hành với những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau. Vậy pháp lý lúc bấy giờ quy định như thế nào về doanh nghiệp Nhà nước ? Thẩm quyền quyết định hành động việc thanh lý tài sản so với doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước được quy định như thế nào ?

Bạn đang đọc: Thẩm quyền thanh lý tài sản doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Doanh nghiệp Nhà nước là gì?

Theo quy định tại Khoản 11, Luật Doanh nghiệp 2020: “Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.”

Thứ nhất , về Sở hữu: doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối. Đó là những doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư toàn bộ vốn điều lệ để thành lập hoặc là những doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50 % vốn điều lệ. Như vậy, đặc điểm quan trọng của doanh nghiệp nhà nước là vốn của nó thuộc sở hữu nhà nước hoặc cơ bản thuộc về nhà nước, Tài sản của doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận của tài sản Nhà nước.

Thứ hai, về quyền quyết định hoặc quyền chi phối đối với doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối nên nhà nước có toàn quyền định đoạt đối với doanh nghiệp hoặc quyền định đoạt đối với điều lệ hoạt động, đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý; đối với việc tổ chức quản lý và các quyết định quản lý quan trọng khác của doanh nghiệp.

Thứ ba, về hình thức tồn tại: Doanh nghiệp nhà nước hiện nay rất đa dạng, nó có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có từ hai thành viên trở lên, doanh nghiệp có cổ phần hay vốn góp chỉ phối của nhà nước .

Thứ tư, về tư cách pháp lý và trách nhiệm tài sản: Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh doanh, lấy tu bù chỉ và phải đảm bảo có lãi để tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp nhà nước có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng đó về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( trách nhiệm hữu hạn ).

Xem thêm: Trình tự, thủ tục bán thanh lý tài sản công của cơ quan Nhà nước

Như vậy, doanh nghiệp nhà nước độc lập cả về kinh tế tài chính và pháp lý. Trong cơ chế thị trường lúc bấy giờ, Nhà nước không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Nhà nước về số vốn mà Nhà nước góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước người mua bằng tài sản của mình. Theo quy đinh tại Điều 88, Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức triển khai quản trị dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, gồm có : + Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ : + Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ.

Dựa vào mục đích hoạt động gồm có:

– Doanh nghiệp nhà nước hoạt động giải trí kinh doanh thương mại : Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại hầu hết nhằm mục đích tiềm năng doanh thu. – Doanh nghiệp nhà nước hoạt động giải trí công ích : Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động giải trí sản xuất, đáp ứng dịch vụ công cộng theo những chủ trương của Nhà nước, trực tiếp thực thi trách nhiệm quốc tế phòng bảo mật an ninh. Việc phân loại theo tiêu thức này giúp doanh nghiệp tập trung chuyên sâu vào tiềm năng hoạt động giải trí chính của mình. Nhà nước có chính sách quản trị và có chủ trương tương thích với từng loại doanh nghiệp, đồng thời thực thi việc lan rộng ra quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của loại doanh nghiệp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vì tiềm năng doanh thu nhằm mục đích thực thi một bước việc đưa loại doanh nghiệp nhà nước hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoạt động giải trí trên cùng mặt phẳng pháp lý và bình đẳng với những doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính khác bảo vệ năng lực cạnh tranh đối đầu của loại doanh nghiệp này .

Xem thêm: Giá trị thanh lý là gì? Đặc trưng và ví dụ về giá trị thanh lý

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

Dựa vào quy mô và hình thức gồm có:

– Doanh nghiệp nhà nước độc lập ; là doanh nghiệp nhà nước không có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của doanh nghiệp khác bao gổm : Công ty CP nhà nước, Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn nhà nước có từ hai thành viên trở lên, Doanh nghiệp có cô phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. – Doanh nghiệp thành viên và Tổng công ty Nhà nước. + Doanh nghiệp nhà nước thành viên : Là doanh nghiệp nằm trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của một doanh nghiệp lớn hơn. + Tổng công ty Nhà nước : Là doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn gồm có những đơn vị chức năng thành viên có quan hệ gắn bó với nhau về quyền lợi kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, công nghệ tiên tiến, thông tin, giảng dạy … trong một hoặc một số ít chuyên ngành kinh tế tài chính kỹ thuật chính do Nhà nước xây dựng nhằm mục đích tăng cường, tích tụ, tập trung chuyên sâu, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để triển khai trách nhiệm Nhà nước giao, nâng cao năng lực và hiệu suất cao kinh doanh thương mại của những đơn vị chức năng thành viên và của toàn Tổng công ty, phân phối nhu yếu của nền kinh tế tài chính.

Dựa vào cách thức tổ chức, quản lý doanh nghiệp, gồm :

– Doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị : Là doanh nghiệp nhà nước mà ở đó Hội đồng quản trị thực thi tính năng quản trị hoạt động giải trí của doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước hoặc cơ quan quản trị nhà nước được nhà nước uỷ quyền về sự tăng trưởng của doanh nghiệp. – Doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị : Là doanh nghiệp nhà nước mà ở đó chỉ có giám đốc doanh nghiệp theo chính sách thủ trưởng .

Xem thêm: Cơ cấu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước

2. Thẩm quyền quyết định việc thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 27, Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

“ 2. Thẩm quyền quyết định hành động việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt : a ) Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty quyết định hành động những giải pháp thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại dưới 50 % vốn chủ sở hữu ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm của doanh nghiệp nhà nước tại thời gian gần nhất với thời gian quyết định hành động thanh lý, nhượng bán tài sản nhưng không quá mức dự án Bất Động Sản nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công. Các giải pháp thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt có giá trị lớn hơn mức phân cấp cho Hội đồng thành viên, quản trị công ty thì Hội đồng thành viên, quản trị công ty báo cáo giải trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu quyết định hành động. b ) Đối với doanh nghiệp nhà nước được góp vốn đầu tư xây dựng hầu hết sản xuất và đáp ứng loại sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và nền kinh tế tài chính, trực tiếp ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh khi nhượng bán tài sản trực tiếp ship hàng những trách nhiệm này phải được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan đại diện thay mặt chủ chiếm hữu. c ) Trường hợp giải pháp nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ không có năng lực tịch thu đủ vốn đã góp vốn đầu tư, doanh nghiệp phải báo cáo giải trình rõ nguyên do không có năng lực tịch thu vốn báo cáo giải trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu trước khi nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt để triển khai giám sát. d ) Riêng trường hợp tài sản cố định và thắt chặt mới góp vốn đầu tư, shopping đã hoàn thành xong đưa vào sử dụng trong thời hạn 03 năm đầu nhưng không đạt hiệu suất cao kinh tế tài chính theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp không có nhu yếu liên tục khai thác sử dụng mà việc nhượng bán tài sản không có năng lực tịch thu đủ vốn góp vốn đầu tư dẫn tới doanh nghiệp không trả được nợ vay theo khế ước hoặc hợp đồng vay vốn thì phải làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những người có tương quan để báo cáo giải trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu giải quyết và xử lý theo quy định của pháp lý.

đ) Đối với việc nhượng bán thanh lý tài sản cố định thuộc một số ngành đặc thù (sản xuất thuốc lá, tàu biển, tàu bay) thì ngoài việc thực hiện các quy định của Nghị định này còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Xem thêm: Htkk: Hướng Dẫn Cài Đặt Htkk 3.8.2, Cách Cài Htkk, Sử Dụng Htkk 4

e ) Trường hợp doanh nghiệp là chủ góp vốn đầu tư đang tiến hành, triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, kiến thiết xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng ( góp vốn đầu tư, thiết kế xây dựng dở dang ), nếu không liên tục góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản doanh nghiệp được thực thi chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản ( chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản ) cho nhà góp vốn đầu tư khác theo quy định Luật góp vốn đầu tư. Đối với dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại bất động sản khi chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản phải bảo vệ quy định của Luật kinh doanh thương mại bất động sản. ” Theo như quy định của pháp lý thì Doanh nghiệp Nhà nước có quyền dữ thế chủ động thanh lý tài sản tài sản cố định và thắt chặt đã hư hỏng, lỗi thời kỹ thuật, không có nhu yếu sử dụng hoặc không sử dụng được để tịch thu vốn trên nguyên tắc công khai minh bạch, minh bạch, bảo toàn vốn theo quy định của pháp lý hiện hành. Và Điều luật bên trên đã quy định rõ thẩm quyền thanh lý tài sản của Doanh nghiệp 100 % vốn điều lệ Nhà nước gồm có : Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty, Cơ quan Đại diện, chủ góp vốn đầu tư trong từng trường hợp mfa Điều luật quy định. Đồng thời, những giải pháp thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt có giá trị lớn hơn mức phân cấp cho Hội đồng thành viên, quản trị công ty thì sẽ do Hội đồng thành viên, quản trị công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu quyết định hành động. Để hoàn toàn có thể thanh lý tài sản của doanh nghiệp có 100 % vốn Nhà nước thì quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty quyết định hành động thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt tại doanh nghiệp nhà nước. Hội đồng thanh lý tài sản sẽ có những trách nhiệm nhất định, ví dụ như : Tổ chức bán đấu giá hoặc thuê tổ chức triển khai có tính năng bán đấu giá những loại tài sản thanh lý nhượng bán theo quy định của pháp lý có tương quan. Đồng thời, Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản tự kết thúc hoạt động giải trí sau khi hoàn tất việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp có 100 % vốn Nhà nước.

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

nàng dâu cha chồng

Đề xuất cho bạn