phim chich gaiLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Luật số 14/2008/QH12 mới nhất 2021

phimchichgaiLuậtThuếthunhậpdoanhnghiệp2008,Luậtsố14/2008/QH12mớinhấ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

LUẬT

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Bạn đang đọc: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Luật số 14/2008/QH12 mới nhất 2021

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12

NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

nhayThuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được quy định cụ thể tại Thông tư 45/2009/TT-BTCnhaynhay

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh-Truyền hình ­­­tỉnh, thành phố được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 55/2010/TT-BTC
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 150/2010/TT-BTC
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 128/2011/TT-BTC

nhay
nhay

Việc áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương được hướng dẫn tại Thông tư 116/2012/TT-BTC
Việc áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô được hướng dẫn tại Thông tư 135/2013/TT-BTC

nhay

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo lao lý của Luật này ( sau đây gọi là doanh nghiệp ), gồm có :a ) Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta ;b ) Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý quốc tế ( sau đây gọi là doanh nghiệp quốc tế ) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Nước Ta ;c ) Tổ chức được xây dựng theo Luật hợp tác xã ;d ) Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta ;đ ) Tổ chức khác có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại có thu nhập .2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế lao lý tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau :a ) Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Nước Ta ;b ) Doanh nghiệp quốc tế có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Nước Ta tương quan đến hoạt động giải trí của cơ sở thường trú đó ;c ) Doanh nghiệp quốc tế có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta mà khoản thu nhập này không tương quan đến hoạt động giải trí của cơ sở thường trú ;d ) Doanh nghiệp quốc tế không có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta .

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế gồm có thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác lao lý tại khoản 2 Điều này .2. Thu nhập từ việc thực thi dịch vụ kỹ thuật trực tiếp ship hàng nông nghiệp .3. Thu nhập từ việc triển khai hợp đồng nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến, mẫu sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, mẫu sản phẩm làm ra từ công nghệ tiên tiến mới lần đầu vận dụng tại Nước Ta .5. Thu nhập từ hoạt động giải trí dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ nhỏ có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, đối tượng người dùng tệ nạn xã hội .6. Thu nhập được chia từ hoạt động giải trí góp vốn, liên kết kinh doanh, link với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật của Luật này .7. Khoản hỗ trợ vốn nhận được để sử dụng cho hoạt động giải trí giáo dục, điều tra và nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ, từ thiện, nhân đạo và hoạt động giải trí xã hội khác tại Nước Ta .

            Điều 5. Kỳ tính thuế

1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác lập theo năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh thu nhập vận dụng so với doanh nghiệp quốc tế được pháp luật tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này .

Chương II CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Điều 6. Căn cứ tính thuế
Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác lập bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và những khoản lỗ được kết chuyển từ những năm trước .2. Thu nhập chịu thuế bằng lệch giá trừ những khoản chi được trừ của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Nước Ta .nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 8. Doanh thu
Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu được tính bằng đồng Việt Nam; trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

nhayCác nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều này bị bãi bỏ bởi Luật số 71/2014/QH13nhay

Xem thêm: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 2019 và các Báo cáo Thuế 2020 – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

nhayCác nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản này bị bãi bỏ bởi Luật số 71/2014/QH13nhay

Điều 11. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất ; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Nước Ta thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo pháp luật của Luật này .2. Phương pháp tính thuế so với doanh nghiệp lao lý tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này được triển khai theo lao lý của nhà nước .

Điều 12. Nơi  nộp thuế
Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

Chương III ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp sản xuất, kiến thiết xây dựng, vận tải đường bộ sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ .
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 17. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

2. Trong thời hạn năm năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.
Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.
Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là lãi phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi.

3. Doanh nghiệp không được hạch toán những khoản chi từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế .4. Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho góp vốn đầu tư khoa học và công nghệ tiên tiến tại Nước Ta .

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 .2. Luật này sửa chữa thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003 / QH11 .3. Doanh nghiệp đang hưởng khuyễn mãi thêm thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003 / QH11 liên tục được hưởng những khuyễn mãi thêm này cho thời hạn còn lại theo lao lý của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003 / QH11 ; trường hợp mức khuyễn mãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có cả thuế suất khuyến mại và thời hạn miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức tặng thêm theo pháp luật của Luật này thì được vận dụng khuyễn mãi thêm thuế theo lao lý của Luật này cho thời hạn còn lại .4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời hạn miễn thuế, giảm thuế theo lao lý của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003 / QH11 mà chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian mở màn tính thời hạn miễn thuế, giảm thuế được tính theo lao lý của Luật này và kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành .

Điều 20. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 4, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

Xem thêm: kế toán thuế theo quý hồ sơ bao gồm những gì ?

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem hàng loạt nội dung

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim chich gai

Đề xuất cho bạn