phimnongbong setThông tư 115/2013/TT-BTC bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

phimnongbongsetThôngtư115/2013/TT-BTCbảohiểmhưutrívàquỹhưutrítựnguy

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
——-

Số: 115/2013/TT-BTC

Bạn đang đọc: Thông tư 115/2013/TT-BTC bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện,

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc tiến hành bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện theo pháp luật tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm năm 2010 .2. Thông tư này vận dụng đối với những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiến hành bảo hiểm hưu trí ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm ) và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Điều 2. Bảo hiểm hưu trí

1. Bảo hiểm hưu trí là loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực thi nhằm mục đích phân phối thu nhập bổ trợ cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động .2. Bảo hiểm hưu trí gồm có bảo hiểm hưu trí cho từng cá thể và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động. Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động ( sau đây gọi là bảo hiểm hưu trí nhóm ), bên mua bảo hiểm là chủ sử dụng lao động, người lao động sẽ được nhận hàng loạt quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm .4. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản gồm có quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc .5. Mỗi người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá thể hay hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm có một thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng theo lao lý tại Thông tư này .

Điều 3. Quỹ hưu trí tự nguyện

1. Quỹ hưu trí tự nguyện được hình thành từ phí bảo hiểm và là tập hợp những thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí của người được bảo hiểm .2. Khi tiến hành bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện, theo dõi, tách và hạch toán riêng lệch giá, ngân sách, gia tài và nguồn vốn của quỹ hưu trí tự nguyện với những quỹ chủ hợp đồng khác và quỹ chủ chiếm hữu .nhayĐiều 4 Thông tư 115/2013/TT-BTC hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 và được thay thế bởi Nghị định số 73/2016/NĐ-CP theo quy định tại ban hành kèm theo Quyết định 1859/QĐ-BTC.nhay

Chương 2.
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM HƯU TRÍ

Điều 5. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm hưu trí

1. Doanh nghiệp bảo hiểm được dữ thế chủ động phong cách thiết kế mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhưng phải gồm có quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc theo pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này .2. Đối với quyền lợi hưu trí định kỳ, doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo vệ :a ) Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử trận hoặc tối thiểu 15 ( mười lăm ) năm, tùy theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm ;b ) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí ;c ) Tính lãi tích góp từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất vay góp vốn đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm .3. Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc, doanh nghiệp bảo hiểm phải phân phối trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và hoàn toàn có thể liên tục cung ứng quyền lợi này trong thời hạn nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc gồm có tối thiểu những quyền lợi sau :

a) Quyền lợi trợ cấp mai táng:
Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

b) Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:
– Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;
– Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Điều 6. Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ

1. Ngoài quyền lợi bảo hiểm cơ bản, tùy theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể phân phối thêm những quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ sau :a ) Quyền lợi kiểm soát và điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ ;b ) Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp ;c ) Quyền lợi chăm nom y tế ;d ) Quyền lợi tương hỗ nằm viện ;đ ) Quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc vào ;e ) Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo ;g ) Quyền lợi hỗ trợ khác theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm .2. Phương thức đóng phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ sẽ do những bên thỏa thuận hợp tác khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép khấu trừ phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ từ giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí .

Điều 7. Phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm là khoản góp phần vào quỹ hưu trí tự nguyện định kỳ hoặc một lần theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm hưu trí .2. Phí bảo hiểm đóng thêm là phần góp phần ngoài phần phí bảo hiểm định kỳ hoặc một lần đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm, để góp vốn đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện .

Điều 8. Phí

1. Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ những loại phí sau đây :

a) Phí khấu trừ từ phí bảo hiểm thu được, trước khi phân bổ vào tài khoản bảo hiểm hưu trí:
Phí ban đầu là khoản phí dùng để trang trải chi phí phát hành hợp đồng bảo hiểm, chi phí thẩm định bảo hiểm, chi phí kiểm tra y tế, chi hoa hồng đại lý và chi phí khác.

b) Các loại phí khấu trừ từ tài khoản bảo hiểm hưu trí:
– Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động lựa chọn bảng tỷ lệ tử vong và bảng tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn để tính phí bảo hiểm rủi ro. Trong mọi trường hợp, tỷ lệ tử vong áp dụng không cao hơn quy định tại bảng tỷ lệ tử vong CSO 1980 và tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn không cao hơn 10% bảng tỷ lệ tử vong CSO 1980 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
– Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;
– Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ hưu trí tự nguyện và tối đa không quá 2% giá trị tài sản đầu tư của quỹ trong năm;
– Phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí là khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang quản lý tài khoản bảo hiểm hưu trí khi thực hiện chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí sang doanh nghiệp bảo hiểm mới.
Phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí tối đa không quá 5% giá trị tài khoản chuyển giao đối với hợp đồng bảo hiểm năm đầu tiên, năm thứ 02 (hai) không quá 4%, năm thứ 03 (ba) không quá 3%, năm thứ 04 (tư) không quá 2% và từ năm thứ 05 (năm) trở đi không quá 1%;
– Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giám sát đúng mực, công minh và hài hòa và hợp lý những khoản phí nêu trên, tương thích với mẫu sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và thông tin cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí .3. Hợp đồng bảo hiểm hưu trí phải pháp luật rõ những khoản phí tối đa vận dụng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai minh bạch rõ ràng, không thiếu những loại phí, cách xác lập và tỷ suất những khoản phí vận dụng cho bên mua bảo hiểm trong những tài liệu trình làng loại sản phẩm và tài liệu minh họa bán hàng .

Điều 9. Phê chuẩn việc triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính đồng ý chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí .2. Hồ sơ xin phép tiến hành loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí gồm có :a ) Văn bản đề xuất phê chuẩn mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí theo mẫu tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này ;

b) Phương án và giải trình kế hoạch triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí, bao gồm các nội dung sau:
– Tóm tắt nội dung chính của sản phẩm bảo hiểm hưu trí dự kiến triển khai, bao gồm các thông tin về thị trường mục tiêu của sản phẩm, các quyền lợi bảo hiểm dự kiến cung cấp;
– Địa bàn dự kiến triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí;
– Giải trình cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho việc triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí, bao gồm: hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống kế toán; quy trình tuyển chọn, đào tạo, quản lý đại lý phân phối sản phẩm; nội dung và chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm hưu trí; danh sách và hồ sơ của các cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm hưu trí;
– Cơ sở phân bổ các khoản phí bảo hiểm;
– Phương án xử lý của doanh nghiệp bảo hiểm đối với quỹ hưu trí tự nguyện trong các trường hợp: khách hàng yêu cầu trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm; khách hàng yêu cầu chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí; đáo hạn hợp đồng bảo hiểm và các trường hợp khác theo quy định tại quy tắc, điều khoản; 

c ) Cam kết bằng văn bản kèm theo báo cáo giải trình chi tiết cụ thể về việc doanh nghiệp bảo hiểm cung ứng những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 4 Thông tư này và văn bằng chứng tỏ trình độ, năng lượng, kinh nghiệm tay nghề trình độ của những cán bộ quản trị quỹ hưu trí tự nguyện ;d ) Quy tắc, pháp luật và biểu phí mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí dự kiến tiến hành ;đ ) Cơ sở kỹ thuật của mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí dự kiến tiến hành, trong đó nêu rõ công thức, chiêu thức, báo cáo giải trình cơ sở kỹ thuật để tính phí, dự trữ nhiệm vụ ;e ) Tài liệu ra mắt mẫu sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng, mẫu giấy nhu yếu bảo hiểm, mẫu giấy ghi nhận bảo hiểm và những loại sách vở khác mà người mua phải kê khai và ký vào khi mua bảo hiểm .3. Trong thời hạn 30 ( ba mươi ) ngày kể từ ngày nhận rất đầy đủ hồ sơ theo pháp luật tại khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận đồng ý hoặc phủ nhận chấp thuận đồng ý. Trường hợp phủ nhận chấp thuận đồng ý, Bộ Tài chính lý giải rõ nguyên do .4. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm xin phép tiến hành loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí mới ngoài mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí đã được phê chuẩn, hồ sơ xin phê chuẩn mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí không gồm có những tài liệu pháp luật tại điểm b và c khoản 2 Điều này, trừ trường hợp những tài liệu này có biến hóa so với thời gian loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí được Bộ Tài chính phê chuẩn trong thời hạn trước đó .

MỤC 2. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Điều 10. Thiết lập và quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

1. Khi thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng quỹ chủ sở hữu góp phần vào quỹ hưu trí tự nguyện không thấp hơn 200 ( hai trăm ) tỷ đồng và phải duy trì tối thiểu 200 ( hai trăm ) tỷ đồng tại quỹ này .2. Quỹ hưu trí tự nguyện được quản trị và sử dụng góp vốn đầu tư tương thích pháp luật về chính sách kinh tế tài chính vận dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và pháp luật tại Thông tư này .

3. Tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện bao gồm tài sản hình thành từ nguồn phí bảo hiểm, nguồn đóng góp của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định tại khoản 1 Điều này và tài sản hình thành từ lợi nhuận đầu tư của các nguồn trên.
Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện để chi trả các khoản tiền phạt do vi phạm pháp luật, các khoản nợ và các giao dịch không liên quan đến quỹ hưu trí tự nguyện.

4. Toàn bộ gia tài hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của quỹ hưu trí tự nguyện thuộc về người được bảo hiểm .5. Người đại diện thay mặt trước pháp lý, chuyên viên đo lường và thống kê và kế toán trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của việc tách quỹ, xác lập nguyên tắc phân chia những thanh toán giao dịch phát sinh về gia tài, nguồn vốn, lệch giá và ngân sách tương quan đến từng quỹ .

Điều 11. Quy định về đầu tư tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện

1. Việc góp vốn đầu tư gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện phải tuân thủ pháp luật pháp lý, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, bảo vệ tính bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, phân tán rủi ro đáng tiếc, thanh khoản, giá trị gia tài góp vốn đầu tư tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm và đặc trưng rủi ro đáng tiếc của mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí .2. Tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện không được trực tiếp góp vốn đầu tư vào bất động sản, vàng, bạc, sắt kẽm kim loại quý, đá quý ; không được góp vốn đầu tư vào CP của những công ty sàn chứng khoán, công ty kinh tế tài chính, công ty cho thuê kinh tế tài chính .3. Danh mục và hạn mức góp vốn đầu tư gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện đơn cử như sau :a ) Gửi tiền tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không hạn chế, nhưng không quá 20 % tổng giá trị gia tài góp vốn đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện vào một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;b ) Mua trái phiếu nhà nước không hạn chế, nhưng không thấp hơn 40 % tổng giá trị gia tài góp vốn đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện ;c ) Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh của nhà nước, trái phiếu chính quyền sở tại địa phương không vượt quá 25 % tổng giá trị gia tài góp vốn đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện ;

d) Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vào các doanh nghiệp khác tối đa không quá 20% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện.
Việc đầu tư vào cổ phiếu đã phát hành của một doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá 5% khối lượng mỗi lần phát hành và không được vượt quá 5% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện.

4. Tùy vào sự biến hóa của thị trường kinh tế tài chính và hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, Bộ Tài chính hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh hạng mục và hạn mức góp vốn đầu tư lao lý tại Điều này .

Điều 12. Công ty quản lý quỹ

1. Doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí được quyền dữ thế chủ động quản trị, góp vốn đầu tư gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện hoặc ủy thác cho công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện hoặc thuê công ty quản trị quỹ quản trị hạng mục góp vốn đầu tư những gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện theo đúng hạn mức, tiềm năng, kế hoạch góp vốn đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện và lao lý của pháp lý hiện hành .2. Khi tham gia nhận ủy thác hoặc quản trị hạng mục góp vốn đầu tư những gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện, công ty quản trị quỹ phải có tối thiểu 03 ( ba ) nhân viên cấp dưới có tối thiểu 03 ( ba ) năm kinh nghiệm tay nghề quản trị quỹ hưu trí hoặc quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc kinh nghiệm tay nghề quản trị hạng mục góp vốn đầu tư có thời hạn góp vốn đầu tư trung bình trên 05 ( năm ) năm. Các nhân viên cấp dưới này phải có chứng từ hành nghề quản trị quỹ do Ủy ban sàn chứng khoán Nhà nước cấp hoặc là thành viên của Thương Hội những nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính ( CFA ) hoặc tốt nghiệp ĐH, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành kinh tế tài chính hoặc góp vốn đầu tư .3. Công ty quản trị quỹ phải mở thông tin tài khoản riêng để quản trị tách biệt những gia tài góp vốn đầu tư từ quỹ hưu trí tự nguyện của doanh nghiệp bảo hiểm với những quỹ khác của doanh nghiệp bảo hiểm và của những người mua khác. Công ty quản trị quỹ không được sử dụng gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện để thực thi bất kể thanh toán giao dịch hay mục tiêu nào khác ngoài nội dung lao lý tại hợp đồng ủy thác hoặc quản trị hạng mục góp vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm .4. Công ty quản trị quỹ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bất kể sai sót hoặc tổn thất nào gây ra từ việc ủy thác hoặc quản trị hạng mục góp vốn đầu tư những gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện .

MỤC 3. TÀI KHOẢN BẢO HIỂM HƯU TRÍ

Điều 13. Tài khoản bảo hiểm hưu trí

1. Tài khoản bảo hiểm hưu trí là tập hợp những khoản phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi phí bắt đầu, được doanh nghiệp bảo hiểm mở, theo dõi và quản trị tách bạch cho từng người được bảo hiểm .2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải cam kết lãi suất vay góp vốn đầu tư tối thiểu của thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí tại hợp đồng bảo hiểm. Cuối mỗi năm kinh tế tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố lãi suất vay góp vốn đầu tư và giá trị thông tin tài khoản tích góp đến thời gian đó. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng gia tài của quỹ chủ sở hữu để bù đắp cho từng thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí phần thâm hụt so với lãi suất vay đã cam kết .3. Người được bảo hiểm không được rút trước hạn thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí khi chưa đạt đến độ tuổi nhất định theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp lao lý tại Điều 14 Thông tư này .1. Người được bảo hiểm bị suy giảm năng lực lao động 61 % trở lên theo lao lý của pháp lý hiện hành ;2. Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo theo lao lý của pháp lý .

Điều 15. Chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí

1. Khi người được bảo hiểm chấm hết hợp đồng lao động hoặc mất việc và không còn là thành viên của hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm, người được bảo hiểm có quyền sau đây :a ) Chuyển giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí từ hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá thể với giá trị tương ứng tại cùng doanh nghiệp bảo hiểm, hoặcb ) Chuyển thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí của mình sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm của doanh nghiệp mới. Hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm mới hoàn toàn có thể tại cùng doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm khác, tùy thuộc doanh nghiệp mới .2. Đối với trường hợp chuyển thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí trong cùng doanh nghiệp bảo hiểm, địa thế căn cứ vào văn bản xác nhận đóng phí của bên mua bảo hiểm và văn bản đề xuất chuyển thông tin tài khoản của người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển thông tin tài khoản theo nhu yếu của người được bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép thu phí chuyển thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí .3. Đối với trường hợp chuyển sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm tại doanh nghiệp bảo hiểm mới, trong thời hạn 05 ( năm ) ngày thao tác kể từ ngày nhận được nhu yếu chuyển thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí, dẫn chứng chứng tỏ người được bảo hiểm không liên tục tham gia hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm tại doanh nghiệp cũ và là thành viên của hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm mới, doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển hàng loạt giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí tích góp đến thời gian nhận được nhu yếu chuyển thông tin tài khoản sang doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao sau khi trừ đi phí chuyển thông tin tài khoản ( nếu có ) .4. Giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí được chuyển giao sẽ tích góp theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm mới .5. Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao không được phép tính phí khởi đầu đối với giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí được chuyển giao .

Điều 16. Quy định về tạm thời đóng tài khoản bảo hiểm hưu trí

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc trong thời điểm tạm thời đóng thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí trong trường hợp không có năng lực đóng phí bảo hiểm .2. Trong thời hạn trong thời điểm tạm thời đóng thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm không được phép tính bất kể khoản phí nào cho bên mua bảo hiểm. Giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí được tích góp theo tỷ suất góp vốn đầu tư do doanh nghiệp bảo hiểm công bố hàng năm theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm trong thời hạn này, trừ trường hợp chi trả quyền lợi hưu trí định kỳ khi người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi nhất định hoặc chi trả hàng loạt giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí tích góp đến thời gian người được bảo hiểm tử trận hoặc thương tật hàng loạt vĩnh viễn .3. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm Phục hồi lại thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí và liên tục đóng phí bảo hiểm .

MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

Điều 17. Thông tin về bảo hiểm hưu trí

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố đúng chuẩn, khá đầy đủ và kịp thời cho bên mua bảo hiểm những thông tin tương quan đến hợp đồng bảo hiểm hưu trí đã giao kết. Thông tin cung ứng cho bên mua bảo hiểm phải tương thích với mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí được Bộ Tài chính phê chuẩn .2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng bộ phận chăm nom người mua, chuyên vấn đáp, giải đáp vướng mắc tương quan đến hợp đồng bảo hiểm hưu trí .3. Sau khi được Bộ Tài chính phê chuẩn loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng website về bảo hiểm hưu trí :a ) Hướng dẫn bên mua bảo hiểm tự thiết lập kế hoạch hưu trí của mình ;b ) Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể tự kiểm tra thông tin của hợp đồng bảo hiểm hưu trí và những thông tin tư vấn của đại lý ;c ) Người được bảo hiểm hoàn toàn có thể kiểm tra giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí cá thể tại từng thời gian ;d ) Các quyền lợi minh họa cho loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải phân biệt rõ giữa quyền lợi bảo vệ và quyền lợi giả định ;đ ) Công khai và update hàng loạt quy tắc, pháp luật đã được Bộ Tài chính phê chuẩn, tài liệu trình làng loại sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng, tác dụng góp vốn đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện trong 05 ( năm ) năm liên tục gần nhất .4. Bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm phân phối vừa đủ thông tin và lý giải những điều kiện kèm theo, pháp luật bảo hiểm để nhận thức được những rủi ro đáng tiếc tương quan khi giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí .5. Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo giải trình Bộ Tài chính tác dụng hoạt động giải trí của quỹ hưu trí tự nguyện định kỳ hàng năm theo mẫu tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 18. Hợp đồng bảo hiểm hưu trí
Hợp đồng bảo hiểm hưu trí phải phù hợp với quy định của pháp luật và có đầy đủ các thông tin dưới đây:

1. Các khoản phí bảo hiểm góp phần của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm ;2. Thời hạn hợp đồng bảo hiểm hưu trí gồm có thời hạn đóng phí, tích góp những khoản phí bảo hiểm và thời hạn nhận quyền lợi bảo hiểm cơ bản ;3. Trách nhiệm của những bên có tương quan trong trường hợp tham gia bảo hiểm hưu trí nhóm ;4. Các lựa chọn và quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp tham gia hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm ;5. Tỷ lệ, số tiền đơn cử, mức tối đa và phương pháp giám sát những khoản phí tương quan đến hợp đồng bảo hiểm hưu trí ;6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên theo lao lý pháp lý ;7. Đính kèm bảng minh họa quyền lợi hưu trí tại hợp đồng bảo hiểm ;8. Quy định quyền chuyển thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí theo lao lý tại Điều 15 Thông tư này .

Điều 19. Tài liệu giới thiệu sản phẩm

1. Tài liệu ra mắt mẫu sản phẩm cung ứng những lao lý của pháp lý và phải có tối thiểu những thông tin sau đây :a ) Chính sách góp vốn đầu tư, tiềm năng và cơ cấu tổ chức góp vốn đầu tư gia tài của quỹ hưu trí tự nguyện ;b ) Tỷ lệ và mức tối đa của phí bắt đầu, phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc, phí quản trị hợp đồng, phí quản trị quỹ hưu trí tự nguyện, phí chuyển thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí và những khoản phí khác ;c ) Lãi suất góp vốn đầu tư tối thiểu cam kết với bên mua bảo hiểm đối với phần phí bảo hiểm được phân chia vào thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí ;d ) Cơ sở và định kỳ xác lập giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí ;đ ) tin tức rõ ràng cho bên mua bảo hiểm biết việc giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí là một cam kết dài hạn và không được rút trước thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí trừ trường hợp lao lý tại Điều 14 Thông tư này .2. tin tức trong tài liệu trình làng loại sản phẩm đúng mực, khách quan, khá đầy đủ, trung thực và tương thích với loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn .

Điều 20. Tài liệu minh họa bán hàng
Tài liệu minh họa bán hàng đáp ứng các quy định của pháp luật và các quy định sau đây:

1. Tài liệu minh họa bán hàng của loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải được phân phối cho bên mua bảo hiểm trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và có những thông tin tối thiểu theo Phụ lục IV phát hành kèm theo Thông tư này ;2. Thuyết minh rõ cho bên mua bảo hiểm những quyền lợi mà người mua hoàn toàn có thể được nhận khi giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí, gồm có quyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc và quyền lợi hưu trí định kỳ ;3. Các khoản phí và những hạn mức tối đa mà bên mua bảo hiểm phải trả được bộc lộ rõ trên cơ sở tách bạch giữa phí bảo hiểm cho những quyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc và những khoản phí khác ;4. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm hưu trí có quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ, doanh nghiệp bảo hiểm phải thuyết trình rõ trong tài liệu minh họa bán hàng những quyền lợi hỗ trợ đó và ảnh hưởng tác động đối với bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm ;5. Tài liệu minh họa bán hàng phải được trình diễn rõ ràng, dễ hiểu .

Điều 21. Thông báo về tình trạng hợp đồng bảo hiểm

1. Thông báo về tài khoản bảo hiểm hưu trí:
Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho người được bảo hiểm về tình trạng của hợp đồng bảo hiểm hưu trí theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thông báo về kết quả hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện:
Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm về các nội dung sau:

a ) tin tức tóm tắt về tình hình hoạt động giải trí của quỹ hưu trí tự nguyện theo mẫu tại Phụ lục VI phát hành kèm theo Thông tư này ;b ) Tình hình hoạt động giải trí của quỹ hưu trí tự nguyện trong 05 ( năm ) năm gần nhất hoặc thời hạn sống sót trong thực tiễn của quỹ nếu thời hạn hoạt động giải trí của quỹ chưa đủ 05 ( năm ) năm ;d ) Chi tiết về những quyền lợi góp vốn đầu tư đã chia và dự kiến sẽ phân chia vào thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí trong năm báo cáo giải trình ;đ ) Xác nhận của công ty truy thuế kiểm toán độc lập về những thông tin nói trên .

Điều 22. Ngôn ngữ sử dụng
Ngôn ngữ sử dụng tại các tài liệu, thông tin liên quan đến sản phẩm bảo hiểm hưu trí là tiếng Việt. Đối với tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng, phông chữ sử dụng là Time New Roman, cỡ chữ tối thiểu là 13 (mười ba) hoặc phông chữ khác với cỡ chữ tương đương và phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.

MỤC 5. KHẢ NĂNG THANH TOÁN, DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Điều 23. Khả năng thanh toán

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải luôn duy trì năng lực giao dịch thanh toán theo lao lý của pháp lý .2. Biên năng lực giao dịch thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm bằng tổng của 4 % dự trữ nhiệm vụ bảo hiểm và 0,3 % số tiền bảo hiểm chịu rủi ro đáng tiếc .3. Biên năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn cao hơn biên năng lực giao dịch thanh toán tối thiểu là 300 ( ba trăm ) tỷ đồng .

Điều 24. Trích lập dự phòng

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự trữ nhiệm vụ như sau :a ) Dự phòng rủi ro đáng tiếc bảo hiểm : là số lớn hơn giữa mức dự trữ tính theo chiêu thức phí chưa được hưởng và dự trữ tính theo giải pháp dòng tiền để phân phối được tổng thể những khoản ngân sách trong tương lai trong suốt thời hạn của hợp đồng ;b ) Dự phòng bồi thường : được trích theo giải pháp từng hồ sơ với mức trích lập được tính trên cơ sở thống kê số tiền bảo hiểm phải trả cho từng hồ sơ đã nhu yếu đòi bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đến cuối năm kinh tế tài chính chưa được xử lý ;c ) Dự phòng nhiệm vụ đối với thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí : là tổng giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí tại thời gian trích lập ;d ) Dự phòng lãi cam kết góp vốn đầu tư tối thiểu : Dự phòng này dùng để đảm bảo lãi suất vay cam kết tối thiểu của doanh nghiệp đối với người mua theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm hưu trí .2. Chuyên gia giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm xác lập chiêu thức, cơ sở và số liệu dự trữ nhiệm vụ để luôn đảm bảo những cam kết đối với bên mua bảo hiểm theo những nguyên tắc và chiêu thức đo lường và thống kê được thừa nhận thoáng rộng theo thông lệ quốc tế .

MỤC 6. ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, HOA HỒNG BẢO HIỂM VÀ PHÂN PHỐI BẢO HIỂM

nhayĐiều 25 Thông tư 115/2013/TT-BTC hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 và được thay thế bởi Nghị định số 73/2016/NĐ-CP theo quy định tại ban hành kèm theo Quyết định 1859/QĐ-BTC.
nhay

Điều 26. Hoa hồng bảo hiểm

1. Hoa hồng bảo hiểm đối với loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí tối đa 3 % tổng phí bảo hiểm .2. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép chi trả hoa hồng bảo hiểm đối với trường hợp bên mua bảo hiểm chấm hết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hiện có và tham gia hợp đồng bảo hiểm hưu trí mới tại doanh nghiệp .3. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép chi trả cho đại lý bảo hiểm bất kể khoản chi nào ngoài hoa hồng bảo hiểm và chi quản trị đại lý. Chi quản trị đại lý gồm có chi đào tạo và giảng dạy khởi đầu và thi cấp chứng từ đại lý, chi giảng dạy nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đại lý, chi tuyển dụng đại lý, chi khen thưởng đại lý và chi tương hỗ đại lý .4. Đối với những đại lý bảo hiểm tuyển dụng từ doanh nghiệp bảo hiểm khác, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được chi hoa hồng bảo hiểm và chi quản trị đại lý như đối với những đại lý hiện tại của doanh nghiệp. Các khoản chi khác ( nếu có ) phải lấy từ doanh thu sau thuế của quỹ chủ chiếm hữu .

Điều 27. Hướng dẫn nghiệp vụ
Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải ban hành cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ về sản phẩm bảo hiểm hưu trí, theo dõi, quản lý việc thực hiện cẩm nang này, bao gồm hoặc đính kèm các tài liệu dưới đây:

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong phân phối loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí ;2. Thống kê số lượng và thực trạng những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã giao kết với bên mua bảo hiểm trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí ;3. Tài liệu chứng tỏ người mua đã đọc, được tư vấn và hiểu về loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí ;4. Quy trình và nhu yếu kiểm tra chéo tác dụng tư vấn của doanh nghiệp bảo hiểm đối với những hợp đồng bảo hiểm hưu trí ;5. Quy trình nhiệm vụ tương quan đến việc phân phối loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí, phân công trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm và sự phối hợp giữa những phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp bảo hiểm trong quy trình phân phối mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí ;6. Kiểm tra, trấn áp nội bộ đối với việc tiến hành loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí theo lao lý pháp lý ;7. Quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức cho người mua về mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí bảo vệ người mua phải nhận thức được việc góp phần, tích góp thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí, những thuật ngữ, những loại phí, điều kiện kèm theo, pháp luật của hợp đồng bảo hiểm .

Điều 28. Phân phối sản phẩm bảo hiểm hưu trí
Tổ chức, cá nhân phân phối sản phẩm bảo hiểm hưu trí có trách nhiệm:

1. Tuân thủ lao lý của pháp lý đối với hoạt động giải trí bảo hiểm, hợp đồng ký kết với doanh nghiệp bảo hiểm và những quy tắc đạo đức nghề nghiệp do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành ;2. Tư vấn đúng quá trình đã được hướng dẫn và những quy trình tiến độ khác do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành ;3. Bảo đảm có văn bản chứng tỏ người mua đã được tư vấn không thiếu, hiểu biết và được lý giải rõ về quyền lợi của loại sản phẩm, nhận thức được những đặc trưng của mẫu sản phẩm đã lựa chọn trước khi ký vào hồ sơ nhu yếu bảo hiểm ;4. Báo cáo doanh nghiệp bảo hiểm hiệu quả tư vấn người mua theo hướng dẫn nhiệm vụ. Báo cáo này là một phần trong hồ sơ nhu yếu bảo hiểm .

Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. Giám sát và xử lý vi phạm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức triển khai và cá thể có tương quan chịu sự giám sát của Bộ Tài chính trong quy trình tiến hành mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí theo pháp luật pháp lý .2. Doanh nghiệp bảo hiểm không được trình làng, chào bán những loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không thuộc nhiệm vụ bảo hiểm hưu trí theo pháp luật tại Thông tư này với tên thương mại là bảo hiểm hưu trí hoặc những tên gọi khác gây hiểu nhầm cho người mua là những loại sản phẩm này cung ứng thu nhập bổ trợ cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động .3. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức triển khai và cá thể có tương quan vi phạm sẽ bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 .2. Trong quy trình thực thi, nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý. / .

 Nơi nhận:
– Văn phòng TW và các ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cơ quan TW và các đoàn thể;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Các DNBH nhân thọ;
– Hiệp hội bảo hiểm;
– Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Xuân Hà

PHỤ LỤC I

BẢNG TỶ LỆ TỬ VONG CSO 1980
(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013

 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện)

Tuổi

Tỷ lệ tử vong

 

Tuổi

Tỷ lệ tử vong

 

Tuổi

Tỷ lệ tử vong

NamNữNamNữNamNữ00,002630,00188340,002050,00161670,031790,0181310,001030,00084350,002170,00170680,034650,0195920,000990,00080360,002320,00182690,037810,0212330,000970,00078370,002490,00196700,041370,0231640,000930,00077380,002680,00213710,045430,0255350,000880,00075390,002900,00232720,050080,0284760,000830,00073400,003150,00253730,055340,0319970,000780,00071410,003420,00275740,061100,0360580,000750,00070420,003710,00298750,067250,0405690,000740,00069430,004030,00320760,073700,04545100,000750,00068440,004370,00344770,080370,05068110,000810,00070450,004730,00368780,087320,05632120,000920,00073460,005120,00392790,094760,06257130,001070,00077470,005530,00419800,102940,06967140,001240,00082480,005970,00448810,112090,07783150,001420,00087490,006460,00479820,122410,08725160,001590,00092500,007000,00513830,133840,09790170,001720,00096510,007630,00550840,146120,10962180,001820,00100520,008330,00592850,158980,12229190,001880,00103530,009130,00638860,172210,13582200,001900,00106540,010010,00685870,185730,15018210,001900,00108550,010960,00733880,199530,16538220,001880,0011056

0,01197

Xem thêm: Htkk: Hướng Dẫn Cài Đặt Htkk 3.8.2, Cách Cài Htkk, Sử Dụng Htkk 4

0,00780890,213690,18154230,001840,00112570,013040,00825900,228430,19885240,001800,00115580,014180,00870910,244110,21768250,001750,00117590,015420,00920920,261430,23869260,001720,00120600,016800,00980930,282130,26341270,001710,00124610,018360,01054940,309970,29523280,001700,00128620,020120,01149950,351860,34102290,001720,00132630,022090,01263960,420990,41388300,001750,00137640,024270,01392970,541000,53724310,001800,00142650,026620,01529980,745150,74396320,001870,00147660,029130,01671991,000001,00000330,001950,00154

PHỤ LỤC II

MẪU ĐƠN XIN PHÊ CHUẨN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HƯU TRÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013

của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện )

Tên doanh nghiệp bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————–

… …, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính

V/v đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm hưu trí (tên sản phẩm)

– Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000 / QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ trợ Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm số 61/2010 / QH12 ngày 24/11/2010 ;
– Căn cứ Nghị định số 45/2007 / NĐ-CP của nhà nước phát hành ngày 27/3/2007 lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm ;
– Căn cứ Thông tư số … … … ngày … … … của Bộ Tài chính hướng dẫn thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện và tiến hành bảo hiểm hưu trí ;
– Căn cứ Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí số …

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm mới theo hồ sơ gửi kèm theo đây:
1. Tên sản phẩm và nghiệp vụ bảo hiểm:

SttTên mẫu sản phẩmNghiệp vụ bảo hiểmTên thương mại1Sản phẩm bảo hiểm hưu tríBảo hiểm hưu trí… .2Sản phẩm hỗ trợ … .……

2. Các tài liệu trình kèm đơn ý kiến đề nghị phê chuẩn loại sản phẩm bảo hiểm hưu trí theo lao lý tại Điều 9 Thông tư này. ( Tên doanh nghiệp ) xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sự đúng chuẩn, tương thích với pháp lý của hồ sơ xin phê chuẩn mẫu sản phẩm bảo hiểm hưu trí … nêu trên .

Chuyên gia tính toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC III
BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện)

– Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ……….
– Báo cáo năm: ……từ…. …đến…….
I. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Phần tương ứng của doanh nghiệp bảo hiểm trong quỹ
(1)

Phần tương ứng với các tài khoản bảo hiểm hưu trí
(2)

Quỹ hưu trí tự nguyện ( 1 + 2 )

1. Tài sản

 

 

 

– Tiền– Danh mục những khoản góp vốn đầu tư ( liệt kê cụ thể )– Các gia tài khác ( cụ thể theo từng loại gia tài )

2. Nguồn vốn

 

 

 

– Chi tiết những khoản nợ phải trả– Chi tiết những loại dự trữ theo lao lý tại Thông tư này– Phần góp phần của DNBH– Lợi nhuận góp vốn đầu tư để lại

II. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Nội dung

Quỹ hưu trí tự nguyện

Quỹ phân bổ cho chủ sở hữu

Quỹ phân bổ cho chủ hợp đồng

Thu nhập / Doanh thu
– Phí bảo hiểm ( chi tiết cụ thể theo pháp luật tại Điều 8 Thông tư này )
– Thu nhập từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ( cụ thể theo hạng mục góp vốn đầu tư )
– Thu khácTổng thu nhập / Tổng doanh thugiá thành :
– Chi tiết ngân sách ( chi tiết cụ thể theo hạng mục tương thích với lao lý )
– Ngân sách chi tiêu phân chia cho Quỹ hưu trí tự nguyện ( theo báo cáo giải trình tách quỹ )
– Ngân sách chi tiêu khácTổng chi phíChênh lệch giữa thu nhập và ngân sáchThu nhập chưa phân loại chuyển từ kỳ trước sangThu nhập phân loại
– Cho thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí
– Cho Chủ sở hữu ( tối đa bằng với tỷ lệ phí quản trị quỹ đã được phê chuẩn )
– Cho chủ sở hữu ( tương ứng với thu nhập từ quỹ mồi )Thu nhập chưa phân loại chuyển sang năm sau

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. ….. Ngày……. tháng……năm….

Người lập biểu
(Ký tên)

Chuyên gia tính toán
(Ký tên)

Kế toán trưởng
(Ký tên)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

– Tên doanh nghiệp bảo hiểm : ………. – Báo cáo năm : …… từ …. … đến ……. I. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆNII. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆNChúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. ….. Ngày ……. tháng …… năm ….

PHỤ LỤC IV
TÀI LIỆU MINH HỌA BÁN HÀNG

( Ban hành kèm theo Thông tư số 115 / 2013 / TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện )
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm :
– Tên doanh nghiệp – Số giấy phép
– Lĩnh vực kinh doanh thương mại – Vốn điều lệ
– Trụ sở chính – Địa chỉ liên hệ

(địa chỉ, số điện thoại, số fax…)
2. Thông tin về bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

– Họ và tên – Tuổi
– Giới tính – Nghề nghiệp

– Số CMTND/Hộ chiếu                                       – Địa chỉ liên hệ
3. Thông tin về đại lý bảo hiểm

– Họ và tên – Mã số đại lý
– Số CMTND / Hộ chiếu

– Địa chỉ liên hệ                                                  – Văn phòng hoạt động
4. Thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm bổ trợ (nếu có)

– Tên mẫu sản phẩm – Thời hạn bảo hiểm
– Quyền lợi cơ bản – Phí bảo hiểm
– Phương thức nộp phí bảo hiểm – Định kỳ đóng phí bảo hiểm

II. THÔNG TIN CHI TIẾT
1. Các quyền lợi bảo hiểm
1.1. Quyền lợi cơ bản:
1.2. Quyền lợi bổ trợ
2. Cơ chế phân bổ phí bảo hiểm:

– Doanh nghiệp bảo hiểm phải minh họa rõ tỷ lệ phí bảo hiểm được phân chia vào quỹ hưu trí tự nguyện .

– Doanh nghiệp bảo hiểm phải minh họa rõ các khoản phí được quy định tại Điều 8 Thông tư này.
3. Tỷ suất đầu tư dự kiến:
3.1. Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng lãi suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm tối đa là 8% để thể hiện phạm vi dao động thu nhập của quỹ hưu trí tự nguyện.

3.2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải khẳng định rõ: – Tỷ suất đầu tư có thể tăng hoặc giảm – Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo đảm tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
III. MINH HỌA THỰC TẾ VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Năm hợp đồngTổng phí bảo hiểm đóngCác khoản phí tương quanPhí bảo hiểm rủi ro đáng tiếcPhí phân chia vào quỹ hưu trí tự nguyệnQuyền lợi cơ bảnQuyền lợi hỗ trợPhí cho quyền lợi tử trậnPhí cho những mẫu sản phẩm hỗ trợQuyền lợi hưu trí định kỳQuyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc1
2
3
4
5
6
7
8
9

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

PHỤ LỤC V

THÔNG TIN TÀI KHOẢN BẢO HIỂM HƯU TRÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện)

Doanh nghiệp bảo hiểm : Năm báo cáo giải trình :
Tên chủ tài khoản bảo hiểm hưu trí :
Hợp đồng bảo hiểm số :
Giấy ghi nhận bảo hiểm số :
Số tiền bảo hiểm rủi ro đáng tiếc :
Độ tuổi nhận quyền lợi hưu trí định kỳ :
Định kỳ thanh toán giao dịch :
Thời hạn nhận quyền lợi bảo hiểm :
1. Giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí đầu kỳ :
2. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm :
+ Hợp đồng bảo hiểm cá thể :
Phần góp phần định kỳ của cá thể
Phần đóng thêm
+ Hợp đồng bảo hiểm nhóm :
Phần góp phần của người sử dụng lao động
Phần góp phần của người lao động
3. Lợi nhuận góp vốn đầu tư phát sinh trong kỳ :
4. Các khoản ngân sách tương quan :
+ Phí khởi đầu
+ Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc
+ Phí quản trị hợp đồng bảo hiểm
+ Phí quản trị quỹ
+ Phí chuyển giao thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí
5. Giá trị thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí cuối kỳ :

PHỤ LỤC VI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013

của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện )
Doanh nghiệp bảo hiểm : Năm báo cáo giải trình :

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRONG NĂM

1. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm :
+ Hợp đồng bảo hiểm cá thể :
Phần góp phần định kỳ của cá thể
Phần đóng thêm
+ Hợp đồng bảo hiểm nhóm :
Phần góp phần của người sử dụng lao động
Phần góp phần của người lao động
2. Các khoản ngân sách tương quan :
+ Phí khởi đầu
+ Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc
+ Phí quản trị hợp đồng bảo hiểm
+ Phí quản trị quỹ
+ Phí chuyển giao thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí
3. Tổng số phí bảo hiểm góp vốn đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện :

Tài sản

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Nợ phải trả và tài sản thuần

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Tài sản

Nợ phải trả

Tiền tại quỹDự phòng nhiệm vụTiền gửi tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toánPhải trả quyền lợi hưu tríTrái phiếu nhà nướcPhải trả những khoản phí quản trị hợp đồngTrái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh của nhà nước, trái phiếu chính quyền sở tại địa phươngPhải trả những khoản phí quản trị quỹCổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vào doanh nghiệp khácPhải trả những khoản phí chuyển giao thông tin tài khoản bảo hiểm hưu tríPhải thu lãi góp vốn đầu tưPhải trả Nhà nướcPhải thu từ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, trái phiếuPhải trả lãiPhải thu khácPhải trả hoa hồngTài sản khácPhải trả khác

Tổng nợ phải trả

Tổng tài sản

Tài sản thuần

Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện đầu năm : … … … … .
Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện cuối năm : … …. … .
Tỷ suất góp vốn đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện :

III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Nội dung

Năm trước

Năm nay

Ghi chú

Thu nhập
+ Từ nguồn phí bảo hiểm
+ Từ lãi góp vốn đầu tư
+ Thu nhập khácTổng thu nhậpChi tiêu
+ Phí khởi đầu
+ Phí bảo hiểm rủi ro đáng tiếc
+ Phí quản trị hợp đồng bảo hiểm
+ Phí quản trị quỹ
+ Phí chuyển giao thông tin tài khoản bảo hiểm hưu trí
+ Chi trích lập dự trữ nhiệm vụ
+ Chi khác ( nếu có theo lao lý tại hợp đồng bảo hiểm )Tổng chi phíChênh lệch giữa thu nhập và ngân sáchThu nhập trả cho bên mua bảo hiểmTỷ suất góp vốn đầu tư thực tiễnTỷ suất góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán cho bên mua bảo hiểm

 

Xem thêm: Mức phạt cá nhân chậm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phimnongbong set

Đề xuất cho bạn