17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũdịch cv tiếng nhậtnew

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũdịch cv tiếng nhậtnew

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũdịchcvtiếngnhậtne