Nhà máy xe điện Wuqing tuyển số lượng lớn công nhân tạm thờiviệc làm bán thời gian tại nhànew

Nhà máy xe điện Wuqing tuyển số lượng lớn công nhân tạm thờiviệc làm bán thời gian tại nhànew

NhàmáyxeđiệnWuqingtuyểnsốlượnglớncôngnhântạmthờiviệclàmbánthờigi

Năm đầu tiên là 23 tệ / giờ + hoa hồng cao + bao ăn ở! Tuyển dụng nhân viên dọn phòngviệc làm bán thời gian tại nhànew

Năm đầu tiên là 23 tệ / giờ + hoa hồng cao + bao ăn ở! Tuyển dụng nhân viên dọn phòngviệc làm bán thời gian tại nhànew

Nămđầutiênlà23tệ/giờ+hoahồngcao+baoănở!Tuyểndụngnhânviêndọn