Nhà máy điện Masan Xiaojia ở Khu công nghệ cao Giang Môn (tuyển công nhân mùa hè)việc làm quy nhơn bình định 2021new

Nhà máy điện Masan Xiaojia ở Khu công nghệ cao Giang Môn (tuyển công nhân mùa hè)việc làm quy nhơn bình định 2021new

NhàmáyđiệnMasanXiaojiaởKhucôngnghệcaoGiangMôn(tuyểncôngnhânmùahè