Gói làm việc cho kỳ nghỉ đông là 18 tệ / hlương net và lương gross2022

Gói làm việc cho kỳ nghỉ đông là 18 tệ / hlương net và lương gross2022

Góilàmviệcchokỳnghỉđônglà18tệ/hlươngnetvàlươnggross2022:Góilàmv