17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũtìm việc làm biên hòa2022

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũtìm việc làm biên hòa2022

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũtìmviệclàmbiênhò